Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS
Klinika detskej psychiatrie LFUK a NÚDCH, Bratislava

pozý­va­jú na webi­nár urče­ný det­ským psy­chiat­rom, psy­chiat­rom, psy­cho­ló­gom,
det­ským neuro­ló­gom, pediat­rom a pomá­ha­jú­cim profesiám 

Aktuálne problémy v pedopsychiatrii  16. 9. 2021 o 15.00 h. (on-line)

Garant podujatia: MUDr. Ján Šuba, MPH , KDP LFUK a NÚDCH
Webi­nár si kla­die za cieľ edu­ko­vať pro­fe­si­oná­lov o nových poznat­koch z oblas­ti pedop­sy­chiat­rie,
z pohľa­du diag­nos­ti­ky, dife­ren­ciál­nej diag­nos­ti­ky a lieč­by psy­chic­kých porúch u detí a ado­les­cen­tov,
s pre­sa­hom do adult­nej psy­chiat­rie a pediat­ric­kých medi­cín­skych odborov. 

Členovia SPsS SLS – účasť zdarma