VIII. SEMINÁR ZIMNEJ ÚDRŽBY
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
4. - 5. jún 2024
Hotel Turiec
Martin
Podujatie sa koná pod záštitou ministra dopravy SR
pobocka-slovenskej-cestnej-spolocnosti-pri-vud
Agentúra Kami
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Narodna dialnicna spolocnost

Cieľ a zameranie

Cieľom VIII. seminára zimnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku zimnej prevádzky a údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republike a okolitých krajinách. Seminár vytvára priestor na prezentáciu súčasného stavu ciest a nových trendov v oblasti zimnej prevádzky a údržby z pohľadu spoločensko-ekonomických zmien, dopadu vývoja globálneho klimatického systému Zeme a výhľadových zámerov cestného hospodárstva do blízkej budúcnosti. Seminár je určený pre odborníkov zo štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, vysokých škôl, organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva.


Hlavné témy seminára

  1. Legislatíva, koncepcie, normy a technické predpisy
  2. Financovanie a spoplatnenie pozemných komunikácií
  3. Rekonštrukcia, údržba a oprava pozemných komunikácií
  4. Technika a stroje pre zimnú údržbu a prevádzku
  5. Životné prostredie, mimoriadne situácie (povodne, víchrice)
  6. Zimná údržba z pohľadu Klimatického systému Zeme
  7. Technológie údržby a prevádzky pozemných komunikácií
  8. Údržba mostov, tunelov a ostatných cestných objektov
  9. Údržba dopravných značiek a bezpečnostných zariadení

Odborní garanti seminára

Ing. Marián VIAZANKO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR /
Ing. Peter HRONSKÝ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Organizačný sekretariát

Mgr. Lucia KOZÁKOVÁ, Agentúra KAMI, s.r.o.
Tel.: +421 948 270 880
E­mail: sekretariat@agenturakami.sk