VI. SEMINÁR LETNEJ ÚDRŽBY
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
5. - 6. jún 2019
Hotel **** KORMORÁN
ŠAMORÍN – ČILISTOV
pod záštitou Arpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby SR

Úvod

Cieľom VI. seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku letnej prevádzky a údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republike a okolitých krajinách. Seminár vytvára priestor na prezentáciu súčasného stavu ciest a nových trendov v oblasti letnej prevádzky a údržby z pohľadu spoločensko-ekonomických zmien a výhľadových zámerov cestného hospodárstva do blízkej budúcnosti. Seminár je určený pre odborníkov zo štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, vysokých škôl, organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva.


Hlavné témy seminára

  1. Legislatíva, koncepcie, normy a technické predpisy
  2. Rekonštrukcia, údržba a oprava pozemných komunikácií
  3. Technika a stroje pre letnú údržbu a prevádzku
  4. Životné prostredie, mimoriadne situácie
    (povodne, víchrice)
  5. Technológie údržby a prevádzky pozemných komunikácií
  6. Údržba mostov, tunelov a ostatných cestných objektov
  7. Údržba dopravných značiek a bezpečnostných zariadení

Odborní garanti seminára

Ing. Marián VIAZANKO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Imrich MOLNÁR, Slovenská správa ciest
Ing. Peter HRONSKÝ, Výskumný ústav dopravný, a.s.

Organizačný výbor

Ing. Peter HRONSKÝ, Výskumný ústav dopravný, a.s.
Margareta HRONSKÁ, Slovenská správa ciest
Ing. Imrich MOLNÁR, Slovenská správa ciest
Ing. Zsolt BENKÓ, Slovenská správa ciest
Ing. Marián VIAZANKO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Štefánia KAMENICKÁ, Agentúra KAMI s.r.o.


Harmonogram seminára

1. deň – 5. jún 2019, streda

9:00 – 10:00
Prezentácia účastníkov seminára
10:00 – 17:00
Odborné prednášky seminára (kongresová hala hotela)
10:00 – 17:00
Sprievodné akcie seminára

Vnútorná a vonkajšia výstava (interiér a exteriér hotela)

12:30 – 16:30
Technická exkurzia nový most Komárno (za príplatok)
17:00 – 19:30
Technická exkurzia D4/R7 nultý obchvat Bratislavy (v cene vložného)
od 19:30
Spoločenský večer

2. deň – 6. jún 2019, štvrtok

9:00 – 11:00
Odborné prednášky seminára (kongresová hala hotela)
9:00 – 11:00
Sprievodné akcie seminára

Vnútorná a vonkajšia výstava (interiér a exteriér hotela)

pobocka-slovenskej-cestnej-spolocnosti-pri-vud
Agentúra Kami
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností