VII. SEMINÁR ZIMNEJ ÚDRŽBY
POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ /
VII. SEMINAR OF WINTER ROAD MAINTENANCE
1. - 2. jún 2021 / 1 - 2 June 2021
Hotel PATRIA
Štrbské pleso
pod záštitou, ministra dopravy a výstavby SR

Úvod / Introduction

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie Slovenskej cestnej spoločnosti za účasti kolegov cestárov z Nórska, Švajčiarska, Rakúska, Maďarska a Českej republiky. /
We cordially invite you to a traditional Slovak Road Society event with the participation of colleagues roadmans from Norway, Switzerland, Austria, Hungary and the Czech Republic.

Cieľom VII. seminára zimnej údržby pozemných komunikácií je oboznámenie odbornej verejnosti z oblasti cestného hospodárstva s novými technológiami, legislatívnymi a technickými predpismi, s aktuálnymi problémami správy a údržby pozemných komunikácií a vyhodnotením zimnej údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republike. Seminár je určený pre odborníkov zo štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, vysokých škôl, organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva. /
Objective VII. The seminar of winter road maintenance is to acquaint the professional public from the field of road management with new technologies, legislative and technical regulations, current problems of road administration and maintenance and evaluation of winter road maintenance in the Slovak Republic. The seminar is intended for experts from state administration, public administration, local government, universities, organizations and companies operating in the field of road economy.


Hlavné témy seminára /
Main topics of seminar

 1. Legislatívne a technické predpisy /
  Legislative and technical regulations
 2. Zimná údržba ciest v krajinách európy /
  Winter maintenance of roads in the countries of europe
 3. Procesy riadenia a vyhodnotenie zimnej údržby /
  Management processes and evaluation of winter maintenance
 4. Dopravné a mechanizačné prostriedky zimnej údržby /
  Transportation and mechanizing means of winter maintenance
 5. Technológie zimnej údržby /
  Winter maintenance technologies
 6. Zimná údržba a vplyv na životné prostredie /
  Winter maintenance and environmental impact

Odborní garanti seminára /
Professional guarantors of the seminar

Ing. Marián VIAZANKO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR /
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

Ing. Imrich MOLNÁR, Slovenská správa ciest /
Slovak Road Administration

Ing. Peter HRONSKÝ, Výskumný ústav dopravný, a.s. /
Transport Research Institute

Organizačný výbor /
Organizing Committee

Ing. Peter HRONSKÝ, Výskumný ústav dopravný, a.s. /
Transport Research Institute
Margareta HRONSKÁ, Slovenská správa ciest /
Slovak Road Administration
Ing. Imrich MOLNÁR, Slovenská správa ciest /
Slovak Road Administration
Ing. Zsolt BENKÓ, Slovenská správa ciest /
Slovak Road Administration
Ing. Marián VIAZANKO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR /
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic
Štefánia KAMENICKÁ, Agentúra KAMI s.r.o. /
Agency KAMI
Jan Míka, Česká silniční společnosť /
Czech Road Company


Harmonogram seminára /
Timetable of the seminar

1. deň – 1. jún 2021, utorok /
Day 1 – June 1, 2020, Tuesday

9:00 – 10:00
Prezentácia účastníkov seminára /
Presentation of seminar participants
10:00 – 18:00
Odborné prednášky seminára (kongresová hala hotela) /
Seminar lectures (congress hall of the hotel)
10:00 – 18:00
Sprievodné akcie seminára /
Accompanying events

Vnútorná a vonkajšia výstava (interiér a exteriér hotela) /
Indoor and outdoor exhibition (interior and exterior of the hotel)

od 19:30
Spoločenský večer /
Social evening

2. deň – 2. jún 2021, streda /
Day 2 – June 2, 2021, Wednesday

9:00 – 11:00
Odborné prednášky seminára (kongresová hala hotela) /
Seminar lectures (congress hall of the hotel)
9:00 – 11:00
Sprievodné akcie seminára /
Accompanying events

Vnútorná a vonkajšia výstava (interiér a exteriér hotela) /
Indoor and outdoor exhibition (interior and exterior of the hotel)

pobocka-slovenskej-cestnej-spolocnosti-pri-vud
Agentúra Kami
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností