Kar­di­o­log­ická klini­ka LF UK,
Národ­ný ústav srd­cov­ých a cievnych chorôb, a.s.
v spoluprá­ci so Sloven­sk­ou lekársk­ou komorou
Vás pozý­va na odborný seminár 

Kardiológ a centrum pre PAH – obojstranne výhodná spolupráca Príklady z praxe 

Sem­i­nár sa usku­toční ON-LINE prostred­níctvom plat­formy ZOOM
10. 6. 2021 o 17:00 hod.

Pľúc­nou hyper­ten­ziou je označo­vaný stav zvýšeného tlaku v pľúc­nej cirkulácii. Ten­to nález môže mať mno­ho príčin, môže sa vysky­to­vať ako sprievod­ný jav iných ochorení, ale­bo ako dra­mat­icky pre­bieha­jú­ca primár­na choro­ba. Čas­tokrát ide o zried­kavé  ochore­nia, ktorých diag­nos­ti­ka a lieč­ba je sústre­dená do cen­tier, a vtedy zohrá­va dôležitú úlo­hu spoluprá­ca kar­di­oló­ga a cen­tra. Pre­tože správ­na a včas­ná diag­nos­ti­ka je kľúčová pre stav pacien­ta, pre zvole­nie vhod­nej lieč­by a dosi­ah­nu­tie čo najlepších výsled­kov. Dovoľu­jeme si Vás pre­to poz­vať na odborný sem­i­nár, ktorý sa venu­je spoluprá­ci kar­di­oló­ga a cen­tra pre diag­nos­tiku a liečbu pľúc­nej artéri­ovej hyper­ten­zie (PAH).

Odborný garant podu­ja­tia:
Kar­di­o­log­ická klini­ka LF UK,
Národ­ný ústav srd­cov­ých a cievnych chorôb, a.s.
Orga­nizá­ciu podu­ja­tia pod­po­ri­la spoločnosť:
AOP ORPHAN Phar­ma­ceu­ti­cals AG

HODNOTENIE ARS CME: 1 kredit

Sem­i­nár je zaradený do kon­tin­uál­ne­ho medicínske­ho vzdelá­va­nia ARS CME. Kred­i­ty budú účast­níkovi priz­nané v zmysle vyh­lášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení nesko­rších pred­pisov a na zák­lade zmlu­vy medzi SLK a Európ­sk­ou akred­i­tač­nou radou. Cer­ti­fikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prih­lásení do svo­jho kon­ta pod názvom danej aktivity.

ODBORNÝ PROGRAM 

17:00 — 17:10   Otvore­nie  odborného sem­i­nára
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

17:10 – 17:35 Diag­nos­ti­ka pľúc­nej hyper­ten­zie –  prvý krok je najdôležite­jší  
MUDr. Peter Lesný, PhD.

17:35 – 18:00 Pľúc­na hyper­ten­zia – jeden syn­dróm, rôz­na lieč­ba
MUDr. Milan Luknár, PhD.

18:00 – 18:20 Diskusia

1
keyboard_arrow_leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_arrow_right